ELESTA LABEL

ELESTA

دانلود همگی

دانلود به صورت موضوعی

کاتالوگ شماره 1

 

کاتالوگ1 الستا

 

 

 

 

 

 

 

کاتالوگ شماره 2

(معرفی محصولات)

کاتالوگ2 الستا

 

 

 

 

 

 

 

کاتالوگ شماره 3

کاتالوگ3 الستا

 

 

 

 

 

کاتالوگ شماره 4

کاتالوگ4 الستا

 

 

 

 

 

ویدئوی اجرای یکی از پروژه های کار شده توسط این مارک

در ضمن  این پروژه مربوط به شرکت فرودگاه های کشور است که بزرگترین پروژه ی کار شده در ایران از نظر نقطه ی کنترلی است(بیش از 8000 نقطه) که این خود نشانه ی تمایز این مارک با مارک های دیگر است